170851eth1bygqytzi07q5

警方攔查之相關權義

  [複製鏈接]
avatar online_admin 酒店經紀人 發表於 2011-8-9 06:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對於盤查時警察可以行使的職權,主要是依據警察職權行使法& M$ `; v1 z' }  q  a) F5 a3 f; P2 y

. D% d: W$ e1 Z5 a* ` ( v4 a) g4 B6 l. D- G3 p

' M# S  \$ x) l" C6 {& t在合理懷疑可能有犯罪或危害他人時,可以攔車詢問姓名、並
0 s9 y, i  |8 I" b  `: I$ r8 Z2 C7 ]. `5 K  G3 H9 G3 t. K9 _

1 O. p& u8 F% G+ Y5 p, G& X4 B; H. o
% U# p+ i8 y2 o+ O! ?要求受詢問人出示證件如果此時無法確切表明身份,則警察可
9 A0 `' _6 p) I7 p7 n3 H! Y
0 [) e) l0 k6 I0 `$ f8 {% V; ?' X ; U4 C* h, Z# i' p: @
( Y$ g6 _, W7 l! }) S4 C
以將人民帶到警察局進行查證,但從攔車開始不可以超過三個
7 R$ i/ q; ~* N) R  f! b
+ K4 [# }6 Y$ `2 p9 X0 z0 n
/ b( U, l6 t6 U+ h$ h. K. H" ~" e. A- H! P) c' w8 Z* V  z% T& i- `
小時在這種對「人」有懷疑的情況下,原則上是不可以對「車」
" f. s1 s3 M3 _
6 V& O+ F8 j; E$ t0 p' u + h" i+ o7 l3 G( Y) Y: E# m

5 L7 c8 |; u% a1 a7 r) d5 x2 [進行檢查的。: F8 a) x7 d+ j3 T' E6 _% n

/ }! q/ N( I- }1 O
# P& v, a* `% I( n6 r
  }8 u. t" V- V" ]不過,如果攔車的時候是因為車輛本身的使用可能造成危害時,$ h4 K* q: A8 _5 k* d$ s
/ j" W) x# c4 b, y+ C

4 ^, F! B' f, A4 l4 F: |1 h
' j3 u0 k8 j8 D/ G+ J) F$ c有事實足認犯罪時,則攔停之後可以檢查交通工具。
: r' N: _1 j: R& n6 n- L5 \  V2 Q$ g6 N: j$ o+ R
+ V0 S+ }; {  J% T7 o$ ^, D

) ]- F+ l! S) T! q( V9 a如果說有違反上述規定者,認為當場有侵害個人權利的事由發生( ?+ l6 |5 A7 E
5 P3 L0 [) L" g$ o. L
時,可以依法提起訴願甚至行政訴訟,有違法行為造成損害要賠! L4 V( Z* ~! V3 X
) k% {& j3 y2 X% Q3 ?. {$ b
償時,可以請求國家賠償建議可以先透過管道向該機關主管陳情
5 b& a" c! N* g
. l) j7 L$ I+ {/ _2 ]0 A8 l* D反應。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則